آقای سخنگو کمی دقت

یکی از انتقادات مهمی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نسبت به منش و روش کارگراران دولت یازدهم مطرح می کنند، نخبه گرایی محض و نیز سلوک در پدیدارشناسی های اجتماعی منهای دقت و نظر در مطالبات و خواست های توده های مردمی است.

کی از انتقادات مهمی که از سوی کارشناسان و تحلیلگران سیاسی نسبت به منش و روش کارگزاران دولت یازدهم مطرح می کنند، نخبه گرایی محض و نیز سلوک در پدیدارشناسی های اجتماعی منهای دقت و نظر در مطالبات و خواست های توده های مردمی است.

به گزارش فاطر 24 این خصیصه که به انحای مختلف در بیان و لسان برخی از دولتمردان ظهور و بروز می باید موجب می شود که یک نوع دلزدگی از سوی قشرهای مختلف جامعه بوجود آمده و از جانب دیگر نوعی فقدان عبرت گیری از رخدادها را برای دولت یازدهم رقم بزند.به گونه ای که ادامه این وضعیت می تواند افکار عمومی را نسبت به عدم درک شدگی خواستهایشان و نیز قرار گرفتن دولتمردان در لاین همه چیز دانی را رقم بزند.

در این میان اظهارات سخنگوی دولت در خصوص انتخابات سال 84 و سال88 علی رغم رای توده مردم و تائید سلامت انتخابات توسط عالی ترین نهادهای نظارتی را می توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.

تاکید نوبخت مبنی بر این که آنان علی رغم رای مردم معتقد به عدم مدیریت جمهوریت نظام توسط منتخب مردم در سال 84 و 88 بودند در همین راستا قابل ارزیابی بوده و شایسته دولتی که مزین به دولت تدبیر و امید است،نمی باشد.

شاید در روزهای آتی این اظهار نظر سخنگوی دولت با اما و اگرهای حرفه ای مواجه شود اما باید تصریح کرد که سخنگوی دولت به اعتبار کدامین حق منتخب مردم را فارغ از هر شخصیتی که می تواند داشته باشد، تامین کننده جمهوریت نظام نمی دانسته و آیا سخنگوی دولت قائل به همچنین حقی برای دیگران برای چنین بیانی در برابر رئیس دولت یازدهم نیز می باشد؟

بی گمان این خصیصه را باید از روحیه کاملا نخبه گرایانه ای دانست که آرام آرام دارد به ضعفی برای دولت تبدیل می شود که چرا ذات این نگاه و این بیان در دایره خطابه های تکنوکراتیک قرار داشته و بر این باور است که این استراتژی مهمی برای پیشبرد اهدافشان در زمینه ائتلاف سیاسی خواهد بود.

این که تصریح شود که همه چیز از دید آن ها پیش بینی شده بوده، آنها همه چیز را می دانند و راه حل آنها یگانه راه حل و تنها شیوه ممکن است گرچه به لحاظ سیاسی در باز ی های کلامی نقش مهمی دارد اما باید گفت خطابه تکنوکراتیک به رغم این منفعت می تواند در قشر های اجتماعی به ضد خودتبدیل شود.چراکه اگر نخبگان پیشاپیش بهترین جواب ها را داشته باشند دیگر نمی توانند برای دیگر نیروهای جامعه نقشی قائل باشند و این یعنی محصور شدن در یک نگاه خاص و متصلب.

کد خبر: 222

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: انتخابات - جامعه - دولت - سخنگوی دولت - سلامت - نخبگان - دقت - امید - تدبیر - شایسته -

آرشیو