عیسی زاده:

نماینده مردم میاندوآب،شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: باید به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم.

به گزارش فاطر 24؛

 مهدی عیسی زاده در گفتگو با زرین خبر؛ با اشاره به اینکه خواسته مقام معظم رهبری این است که به مسائل شعاری نگاه نکنیم بلکه عملی وارد شویم،گفت:مقام معظم رهبری انتظار دارند نمایندگان بی پرده وارد مسائل اقتصادی و فرهنگی  شده و قانون های مزاحم را که مانع از سرمایه گذاری وپیشرفت اقتصادی،فرهنگی وعلمی هستند، درکمیسیون ها حذف کنند.

وی با تاکید براینکه انتظار مقام معظم رهبری از نمایندگان بیش از گذشته است، افزود:نمایندگان باید قوانینی را وضع کنند که زمینه را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران مهیا و زمینه را برای پویایی در سه زمینه اقتصاد،فرهنگ وعلم فراهم کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم چنین با اشاره به بهانه گیری های غرب وآمریکا در مذاکرات هسته ای،گفت:جهان غرب هیچ موقع با ما همراه نشده است وما نیز انتظار نداریم که دست ما را بگیرند وبا ماهمراه شوند.

عیسی زاده اظهار داشت:ما باید بر خودمان تکیه کنیم تا نیازی به دیگران نداشته باشیم.

نماینده مردم میاندوآب درمجلس،با بیان اینکه فرماندهان خط مقدم مذاکره کننده ما فرماندهان خبره ای هستند،گفت:ولی از سوی دیگر دشمن،دشمن حرفه ای است وسعی در بهانه گیری دارد و اگر در مذاکرات هم به نتیجه برسیم،با موضوعات حاشیه ای مانند حقوق بشر وبحث موشکی سعی در برهم زدن آن خواهد داشت.

وی افزود:با وجود آمریکا،انگلیس ورژیم صهیونیستی مذاکرات ما بیهوده است،چرا که آنها همواره دنبال بهانه گیری بوده و هستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه باید به سمت اقتصاد پویا حرکت کنیم،اظهار داشت:آن موقع است که نیازی به دیگران نداریم،همچنانکه کشورهایی مانند ژاپن وچین به این توانمندی رسیده اند.

عیسی زاده در خاتمه تصریح کرد:ما باید باورکنیم که می توانیم  و باید به خودکفایی برسیم.

کد خبر: 107

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: اقتصاد - انگلیس - حقوق بشر - ژاپن - سرمایه گذاران - سرمایه گذاری - مجلس شورای اسلامی - مذاکرات هسته ای - مقام معظم رهبری - نماینده مردم -

آرشیو